Dit geslacht

Mattheüs 24:32-34

De vragen van de discipelen zijn eigenlijk in tweevoud: wanneer zullen deze dingen geschieden, en welke tekenen zullen er zijn dat deze dingen gaan gebeuren. In de verzen 4 – 51 beantwoord Jezus hun vragen. Hou dat in je gedachten als je Mattheüs 24 leest. Jezus zou hun een aantal dingen vertellen voordat het einde kwam; het evangelie zal gepredikt zijn aan heel de wereld, ze zouden de gruwel der verwoesting zien waar Daniël van gesproken had (Lucas vertelt ons dat dit betrekking heeft op de Romeinse legers die Jeruzalem zouden omsingelen); en er zou een tijd van grote verdrukking komen. En onmiddellijk na de verdrukking zouden ze de Zoon des mensen zien komen op de wolken.

Samenvattend en om te illustreren wat Hij had onderwezen, zei Hij verder:

“Leert dan van de vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” (Matt 24:32-34)

Laat ik beginnen te zeggen dat als er niet mee bedoeld wordt, dat de dingen waarover Hij sprak nabij zijn, dan zal het ook niets te betekenen hebben,

Over de “vijgeboom”, een populaire gedachte van dit tekstgedeelte is, dat met de vijgeboom Israël voorgesteld wordt. De vijgeboom (Israël) is in 1948 weer tot bloei gekomen en Jezus zal dus nu wel spoedig terugkomen. Ik denk dat de Here ons hier een eenvoudig illustratie wil geven zoals ook de volgende parallel beschrijving in Lucas duidelijk maakt,

“En Hij sprak een gelijkenis tot hen: let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.” (Lucas 21:29-30)

Dit is een eenvoudig voorbeeld, zodra je ziet dat de bladeren aan de bomen komen, dan weet je dat de zomer nabij is. Jezus zei: net zoals je ook weet dat de zomer er aan komt wanneer de bladeren aan de bomen komen, dan weet je ook dat die dingen vervuld gaan worden waar ik over gesproken heb (woord gepredikt aan heel de wereld, gruwel der verwoesting, de grote verdrukking, en het komen van de Zoon des mensen op de wolken), en dan weet je ook dat het einde nabij is. Het is net als iemand die bij de deur staat om binnen te komen. Jacobus gebruikte dezelfde illustratie “staande voor de deur” toen Hij in twee verzen drie keer sprak over de op handen zijnde terugkomst van de Here,

“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij uw geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de rechter staat voor de deur.” (Jac 5:7-9)

Mattheüs vers 33 zegt, “Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur”. De vraag is, wat is er nabij? Dit wordt duidelijk gemaakt in de parallel tekst in Lucas,

“Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk van God nabij is.” (Lucas 21:31)

Nu weten we van andere schriftgedeeltes dat het Koninkrijk van God al bij hun gekomen was,

“Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk over u gekomen.” (Lucas 11:20)

“En op de vraag de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zo, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, het is hier of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is in je.” (Lucas 17:20-21)

In onze tekst in Mattheüs 24:33, refereert Hij naar de volledige manifestatie van het Koninkrijk van God dat zou komen in kracht en heerlijkheid in het jaar 70 na Christus,

“Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” (Matt 24:34)

Jezus zegt hier heel duidelijk tegen zijn discipelen dat al deze dingen zullen plaats vinden nog tijdens hun geslacht (generatie). Dit is inclusief evangelie verkondigd aan heel de wereld, de gruwel der verwoesting, de grote verdrukking, en het komen van de Zoon des mensen op de wolken. Voor velen die de leer van een futuristische eschatologie er op na houden is dit moeilijk te verteren. Kijk maar eens het commentaar van C.S. Lewis in zijn boek “The world’s Last Night”,

“De apocalyptische geloofsovertuigingen van de eerste Christenen zijn verkeerd gebleken. Het is duidelijk in het nieuwe testament, dat allen de tweede komst van Jezus verwachtten tijdens hun leven. En erger nog, ze hadden daar een reden voor, misschien voor u een genante reden. Hun meester had ze dat verteld. Hij zei met zoveel woorden, ‘deze generatie zal niet voorbijgaan totdat al deze dingen gedaan worden’. En Hij had geen gelijk. Hij wist niet meer over het einde van de wereld dan ieder ander. Dit is het meest genante tekstgedeelte  in de Bijbel.”

Omdat hij een fysieke kijk had op de tweede komst, dacht hij dat het nog niet gebeurd was en dus had Jezus het bij het verkeerde eind. Als Jezus het bij het verkeerde eind had, wat kan er dan nog meer verkeerd zijn? Jezus had het niet bij het verkeerde eind, maar Lewis zag het verkeerd. Dit vers paste niet in zijn eschatologie. Ik ga er vanuit dat Jezus de waarheid spreekt, Hij is tenslotte de waarheid.
Als je kijkt naar de wijze waarop Jezus het woord “geslacht” gebruikt, dan denk ik dat Hij duidelijk doelt op zijn tijdgenoten, het Joodse volk uit zijn eigen periode. Laten we eens kijken naar een paar andere teksten waar dat woord gebruikt wordt,

“opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: al deze dingen zullen komen over dit geslacht.” (Matt 23:35-36)

Jezus is in de tempel en spreekt tot de Joden. Hij zei dat al de oordelen waar Hij over gesproken heeft over hen zouden komen. Hier wordt duidelijk dit geslacht mee bedoeld, Zijn tijdgenoten.

“Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de ander kant licht, zo zal de Zoon des mensen wezen op Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden en verworpen worden door dit geslacht.” (Lucas 17:24-25)

Van welk geslacht moest Jezus veel lijden ondergaan, en welk geslacht verwierp Hem? Het is overduidelijk, Hij spreekt van Zijn tijdgenoten. Dit gaat dus niet over toekomstige geslachten, een paar duizend jaar later. Hoe lang gaat een geslacht mee? De meesten geloven dat de tijdsperiode van een geslacht in die tijd ongeveer veertig jaar was. Maar belangrijk is, wat zegt de Bijbel daar over?

“Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien geslachten.” (Matt 1:17)

In deze genealogische tabel hebben we data om de lengte van een geslacht te schatten. Het vertelt ons dat vanaf de ballingschap in Babylon tot Christus veertien geslachten zijn. De datum van gevangenneming gedurende de regering van Zedekia, was in jaar 586 voor Christus. Van 586 voor Christus tot de geboorte van Christus zou dan ongeveer 586 jaar zijn, dit gedeeld door veertien, geeft een gemiddelde leeftijd van ongeveer 41 jaar.

“verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jarenlang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend.” (Hebr 3:8-10)

“Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen Israël, zodat Hij hun veertig jaren in de woestijn liet omzwerven, totdat het gehele geslacht dat kwaad gedaan had in de ogen des Heren, zijn einde gevonden had.” (Num 32:13)

Veertig jaar is een veelbetekenende hoeveelheid in de Bijbel, het volk Israël zwierf veertig jaar in de woestijn rond voordat ze het beloofde land binnen konden gaan. De nieuwtestamentische gelovigen zaten ook in een overgangsperiode van veertig jaar voordat zij het nieuwe Jeruzalem dat boven is binnengingen. David regeerde veertig jaar. Ik geloof dat Christus regeerde van Pinksteren tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus, en dat was dezelfde veertig jaar regeren waar Openbaring 20 over spreekt, bekend als het duizendjarig rijk.

Sommigen hebben getracht de betekenis van het woord “geslacht” in Mattheüs 24:34 om te zetten in “ras”, en proberen zo Jezus te laten zeggen dat al deze dingen zullen geschieden voordat het “ras” van de Joden voorbijgegaan was. Door dit te doen denken ze dat ze de tweede komst een paar duizend jaar kunnen uitstellen. Hier is geen enkele Bijbelse grond voor, geslacht betekend niet ras. In heel het nieuwe testament waar het woord geslacht staat (in het Grieks ‘genea’), betekend het nooit ras, niet één van deze referenties spreekt van de gehele Joodse ras. Het heeft altijd betrekking op de tijdgenoten.
Wat Jezus bedoelde bij al die dingen die dit geslacht zouden overkomen, inclusief de parousia van Jezus, was dat die dingen allemaal zouden plaatsvinden terwijl sommigen van deze mensen tegen wie Hij sprak nog steeds leefden, precies zoals Hij zei in Mattheüs 16,

“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen,en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninklijke waardigheid.” (Matt 16:27-28)

Hij vertelde dit ook aan zijn discipelen in Mattheüs 10,

“Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u: gij zult niet alle steden zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.” (Matt 10:23)

Sommige zeggen dat “al deze dingen” twee keer gebeuren; ze gebeuren in dat geslacht, en ze zullen een tweede keer gebeuren in de laatste dagen met betrekking tot de wederkomst van Jezus.

Laat ik je deze vraag stellen: zegt Jezus hier, “al deze dingen zullen dit en dat geslacht overkomen?” Hij zei “al deze dingen” zullen vervuld worden in Zijn geslacht. Wordt er twee keer het evangelie aan de wereld verkondigd? Zijn er twee gruwelen der verwoesting? Zijn er twee verdrukkingen? Komt de Zoon des mensen twee keer op de wolken? Waar staan de verzen in de Bijbel die een dubbele vervulling van al deze dingen aangeven? Er is geen enkele tekst in heel Mattheüs 24 dat wijst op een dubbele vervulling,

  • Toen Jezus zei dat “al deze dingen” zouden plaatsvinden voor dat dit geslacht voorbij was gegaan, sprak Hij over alles waarover Hij had gesproken van vers 4 tot vers 33. Dit is met inbegrip van de tweede komst van Jezus in kracht en heerlijkheid. De vraag van de discipelen was wanneer de parousia zou zijn, en in vers 34 vertelde Hij hen dat de parousia zouden plaatsvinden nog tijdens hun geslacht.

Dit is het woord van God, laten we het niet ombuigen of verdraaien, laten we gewoon geloven wat er staat.

We komen nog even terug op de opvatting van degenen die het woord “geslacht” trachten te vertalen door het woord “ras”: “dit ras (van de Joden) zal niet voorbijgaan voordat dit alles is geschied.” We moeten begrijpen dat er vandaag geen Joods ras meer is.
Veel mensen vandaag beschouwen het Joodse volk als een ras. Vele verzen in de nieuwe testament profetieën identificeren Israël als het twaalf-stammenvolk, maar dat stopte in de eerste eeuw. Een voorbeeld hiervan is Mattheüs 24:30, waar Christus verklaarde dat de “stammen van het land zullen weeklagen.” Na de verwoesting van Jeruzalem echter, was de natie Israël (naar het vlees), over heel de aarde verspreid en verloren al de stammen hun onderlinge relaties. Deze verspreiding was compleet gemaakt door het feit dat alle genealogische archieven van de stammen waren verwoest samen met de tempel in het jaar 70 na Christus. Het simpele feit is, de Joden zijn geen ras meer,

Kijk eens naar het volgende citaat uit de “Encyclopedie van het Jodendom”:

In de tachtiger jaren besliste het Hoger Gerechtshof van de Verenigde Staten dat Joden een ras waren, tenminste voor de toepasselijkheid van bepaalde anti-discriminatie-wetten. Hun redenering: toen deze wetten gemaakt werden, spraken de mensen routinematig over het Joodse ras of het Italiaanse ras zowel als over het neger ras, en dat was hetgeen wat de wetgevers wilden beschermen. Maar vele Joden waren diep beledigd door deze beslissing, beledigd door iedere hint dat Joden beschouwd konden worden als een ras. Dit idee van Joden als een ras brengt de nachtmerrie in herinnering van de visie van Nazi-Duitsland, waar de Joden niet alleen tot een ras werden verklaard, maar tot een inferieur ras, dat moest worden opgeruimd en uitgeroeid als schadelijk ongedierte. Maar zelfs als we alle emoties opzij zetten, dan blijkt dat Joden duidelijk geen ras zijn. Een ras is genetisch te onderscheiden, heeft betrekking op mensen met gemeenschappelijke voorouders en gemeenschappelijke genetische eigenschappen. Je kunt je ras niet veranderen; het zit in je DNA. Ik kan nooit een Neger worden of een Chinees, hoe hard ik ook mijn best doe. Gemeenschappelijke afkomst is geen voorwaarde om Jood te kunnen zijn. Vele Joden over de hele wereld hebben dezelfde voorouders, zoals blijkt uit genetisch onderzoek; maar je kunt Jood zijn zonder die gemeenschappelijke voorouders, bijvoorbeeld door bekering. Dus, hoewel ik nimmer een Neger of een Aziaat kan worden, zijn er wel Negers en Aziaten die Jood zijn geworden (bv Sammy Davis Jr. en Connie Chung).” Einde citaat.

Ook andere encyclopedieën bevestigen dit met woorden van dezelfde strekking.

Jood zijn betekend vandaag simpelweg onderdeel zijn van de Joodse religie of bekeerd zijn tot Jood. Daarom heeft het Jood zijn niets van doen met een ras. Er zijn vandaag geen twaalf stammen, er is geen Joods ras vandaag. Denken in rassen is verkeerd, er is maar één ras, en dat is het menselijk ras.

We weten nu dat dit tekstgedeelte uit Mattheüs 24 geen relatie heeft met het Joodse ras, omdat er geen Joods ras is. Sinds de val van Jeruzalem, en de verspreiding van de natie Israël in de eerste eeuw, bestaat de natie die zich vandaag Israël noemt, uit een verzameling van mensen uit bijna alle naties van de wereld, zonder enige relatie met de twaalf stammen uit de historische natie Israël. Er is geen Joods ras en dat zal er ook niet meer komen. Dus, het woord “genea” te vertalen met “ras” gaat niet werken.

Mattheüs 24 is een profetie die reeds vervuld is, en daarom heeft het geen toekomstige vervulling. Het is allemaal gebeurd tijdens het geslacht die deze woorden van Jezus hoorden spreken. Over de val van Jeruzalem 70 na Christus zei Jezus het volgende:

“want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” (Lucas 21:22)

Alle profetieën waren vervuld met de verwoesting van Jeruzalem, wat plaatsvond tijdens het leven van het geslacht waartegen Jezus sprak. Laten we niet de woorden van Jezus ombuigen of verdraaien om ze passend te maken voor onze visie, laten we onze inzichten veranderen in overeenstemming met Zijn woorden…