Voorwoord

In Zijn genade had God door de hele geschiedenis van Israël profeten naar zijn volk gestuurd, en die steevast slecht werden behandeld.

“Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling. De wereld was hunner niet waardig. zij hebben rondgedoold door de woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.” (Hebr 11:37-38)

Van het begin tot het eind heeft Israël Gods woord verworpen en de profeten mishandeld. Net voor hij zelf door de Joodse leiders werd vermoord, zei Stefanus over hen:

“Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt.” (Hand 7:51-52)

De slechte behandeling van de profeten door Israël bereikte een climax in de moord op Gods eigen Zoon, zoals Jezus al in zijn gelijkenis voorspelde. Aan zijn publiek vroeg Hij,

“wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen?”  (Matt 21:40-43)

Toen de Joden antwoord gaven op de vraag van Jezus, spraken zij hun eigen veroordeling uit. De wijngaard (het Koninkrijk) zou inderdaad van hun worden afgenomen. De Heer zou komen om de wijngaard van hun af te nemen en deze aan gehoorzame arbeiders te geven, die Hem wel de vrucht zouden leveren die Hem toekwam. Het Koninkrijk zou van de Joden afgenomen en aan een ander volk gegeven worden. Aan welk volk zou dat zijn? De apostel Petrus geeft het antwoord op die vraag, aan de gemeente schrijft hij:

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht; u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.” (1 Petrus 2:9)

Wat eens voor Israël gold, zei Petrus, geldt nu voor eeuwig voor de gemeente…

 

Voor u ligt een complete studie over Mattheüs 24

Veel mensen weten weinig of niets van Mattheüs 24, of ze hebben er verkeerde beeld bij. Sommigen vinden het moeilijk onderwerp, er wordt weinig over gepreekt. Voor een deel komt dit doordat er allerlei verschillende visies over zijn, wat veel tot verwarring leidt, en dan is het maar beter om er niet over te praten. Maar het is belangrijk dat u dit hoofdstuk begrijpt en het lezen van de artikelen op deze site zal u daarbij helpen. Een van de sterke punten van deze studie is, dat het op overtuigende wijze de vloer aanveegt met de pessimistische kijk op de “laatste dingen”. Hoe u naar de toekomst kijkt, wordt bepaald door uw eschatologische visie. Deze website zet u mogelijk aan om uw eindtijd visie te heroverwegen.